logo Digitalia
Advanced Search
El consumidor adolescent: Televisió, marques i publicitat

El consumidor adolescent: Televisió, marques i publicitat

Viewers online:

 • ReadSpeaker

  Download options

 • Adobe DRM Adobe DRM
  Checkout
  Non available
 • Available
 • Mode: Loan
 • Loan duration: 20 days
 • Permissions: Read
 • Format: PDF
Register for added functions

Caption:

L'estudi de l'adolescent com a consumidor té interès per a públics molt diversos. En primer lloc, és una part integrant de l'estudi del consumidor en general, bàsic per planificar les accions específiques més adequades per part dels professionals del màrqueting i la publicitat. En segon lloc, educadors, pedagogs i pares trobaran en aquests capítols algunes idees i explicacions que els permetran entendre millor les causes d'algunes actituds o comportaments que, vistos des de fora pels adults, semblen injustificats. A més, podran plantejar-se amb major eficàcia l'educació dels seus alumnes o fills. En tercer terme, aprofundir en el paper que els adolescents representen en el món complex del consum pot resultar força aclaridor per a sociòlegs, psicòlegs o professionals dedicats a l'àmbit de la comunicació.. El consumidor adolescent esbossa un panorama general del que pensen, senten i fan els adolescents a l'entorn del consum, la televisió, les marques i la publicitat en aquest començament del segle xxi. No s'ha pretès, a la vista de la complexitat i l'abast del tema, dibuixar un quadre complet, sinó tan sols definir unes línies mestres que ajudin a comprendre la naturalesa global del fenomen.